New App Notice!

Loksewa/PSC Exam Syllabus of Agriculture, Veterinary and Fisheries


प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नं. १, विराटनगर

१. भेटेरिनरी, लाईभष्‍टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट र फिसरिज समुह, सहायकस्तर चौथो   DOWNLOAD 
२. भेटेरिनरी, लाईभष्‍टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट र फिसरिज समुह, सहायकस्तर पाँचौ  DOWNLOAD
३. प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स, एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, सहायकस्तर चौथो  DOWNLOAD
४. प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स, एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, सहायकस्तर पाँचौ DOWNLOAD
५. प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स, एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, छैटौँ तह DOWNLOAD
६. भेटेरिनरी समूह, छैठौं तह DOWNLOAD
७. फिसरिस समूह, छैठौं तहका DOWNLOAD
८. लाईभष्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलेपमेन्ट समूह, छैठौं तह DOWNLOAD

प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नं. 5, लुम्बिनी प्रदेश

1. प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स, एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, सहायकस्तर चौथो - Click Here
2. भेटेरिनरी, लाईभष्‍टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट र फिसरिज समुह, सहायकस्तर चौथो - Click Here
3. प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स, एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, सहायकस्तर पाँचौ - Click Here
4. Food Nutrition and Quality Control सहायकस्तर पाँचौ - Click Here
5. भेटेरिनरी, लाईभष्‍टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट र फिसरिज समुह, सहायकस्तर पाँचौ - Click Here
6. लाईभष्‍टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट र फिसरिज समुह - सातौ-तह - Click Here
7. Food Nutrition and Quality Control - सातौ-तह - Click Here
8. फिसरिज समुह - सातौ-तह - Click Here
9. प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स, एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग समूह - सातौ-तह - Click Here
10. भेटेरिनरी समुह - सातौ-तह - Click Here

Fisheries

Fisheries - Paper I - रा०प० तृतीय - Click Here
Fisheries - Paper II - रा०प० तृतीय - Click Here

फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट एकिकृत - रा०प०अनं० द्बितीय - नायव प्राविधिक सहायक वा सो सरह Click Here
फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट एकिकृत - रा०प०अनं० प्रथम - प्रा.स. Click Here

नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - Fisheries - Paper I Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - Fisheries - Paper II Click Here


Veterinary

Veterinary - Paper I - रा०प० तृतीय Click Here
Veterinary - Paper II - रा०प० तृतीय Click Here

फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट एकिकृत - रा०प०अनं० द्बितीय - नायव प्राविधिक सहायक वा सो सरह Click Here
फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट एकिकृत - रा०प०अनं० प्रथम - प्रा.स. Click Here

नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - भेटेरिनरी - Paper I - Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - भेटेरिनरी - Paper II - Click Here


Livestock, Poultry and Dairy Development

Livestock, Poultry and Dairy Development - Paper I - रा०प० तृतीय Click Here
Livestock, Poultry and Dairy Development - Paper II - रा०प० तृतीय Click Here

फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट एकिकृत - रा०प०अनं० द्बितीय - नायव प्राविधिक सहायक वा सो सरह Click Here
फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट एकिकृत - रा०प०अनं० प्रथम - प्रा.स. Click Here

नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - Livestock, Poultry and Dairy Development - Paper I Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - Livestock, Poultry and Dairy Development - Paper II Click Here


Food Nutrition and Quality Control

Food Nutrition and Quality Control - Paper I - रा०प० तृतीय Click Here
Food Nutrition and Quality Control - Paper II - रा०प० तृतीय Click Here

नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - फूड न्यूट्रिसन एण्ड क्वालिटि कन्ट्रोल - Paper I Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - फूड न्यूट्रिसन एण्ड क्वालिटि कन्ट्रोल - Paper II Click Here


Agri Engineering

Agri Engineering - Paper I - रा०प० तृतीय Click Here
Agri Engineering - Paper II - रा०प० तृतीय Click Here

नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - एगृ . ईञ्जिनियरिङ्ग - Paper I Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - एगृ . ईञ्जिनियरिङ्ग - Paper II Click Here


NARC

Scientist - Click Here
Senior Scientist - Click Here
Principal Scientist - Click Here
Technical  Group - Click Here


Agriculture

Agri Extension, Horticulture, Agronomy, Plant Protection, Agri Eco and Marketing, Soil Science - Paper I - रा०प० तृतीय Click Here
Agri Extension, Horticulture, Agronomy, Plant Protection, Agri Eco and Marketing, Soil Science - Paper II - रा०प० तृतीय Click Here

Agri Extension, Horticulture, Agronomy, Plant Protection, Agri Eco and Marketing, Soil Science एकिकृत - रा०प०अनं० द्बितीय - नायव प्राविधिक सहायक वा सो सरह Click Here
Agri Extension, Horticulture, Agronomy, Plant Protection, Agri Eco and Marketing, Soil Science एकिकृत - रा०प०अनं० प्रथम Click Here

नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - बाली संरक्षण - Paper I Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - बाली संरक्षण - Paper II Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - हर्टिकल्चर (बागवानी) - Paper I Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - हर्टिकल्चर (बागवानी) - Paper II Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - एग्रोनोमी - Paper I Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - एग्रोनोमी - Paper II Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - कृषि प्रसार - Paper I Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - कृषि प्रसार - Paper II Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - एगृ०इको०एण्ड मार्केटिङ्ग - Paper I Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - एगृ०इको०एण्ड मार्केटिङ्ग - Paper II Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - भेटेरिनरी - Paper I Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - भेटेरिनरी - Paper II Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - स्वाएल साइन्स - Paper I Click Here
नेपाल कृषि - रा०प० द्बितीय - स्वाएल साइन्स - Paper II Click Here

Collected from different websites and http://www.psc.gov.np/Previous Post Next Post