New App Notice!

Purbanchal University (PU) BSc Ag, Veterinary, Forestry, Biotechnology and Engineering Entrance Exam Detailed Notice 2078/79.


पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय
इञ्जिनियरिङ, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय


स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको अनलाईन (ONLINE) आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना
प्रकाशित मिति: २०७८-०९-२१ गते बुधबार

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय इञ्जिनियरिङ विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तगर्तका आंगिक एवं सम्बन्धन प्राप्त स्कल क्याम्पस कलेजहरूमा सञ्चालित इञ्जिनियरिङ संकाय अन्तर्गत स्नातक तहका BE (Civil, Computer, Electronics Communication & Automation, Electrical, Geomatic, Biomedical), B. Arch., तथा विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातक तहका B. Sc. (Hons.) Ag., B. V. Sc. & AH, B. Sc. Biotechnology, B. Tech. Biotechnology, Bachelor in Food Technology, B. Sc. Forestry, BCA, BITPGDCA शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा शैक्षिक सत्र २०७८/७९ (सन् २०२१) मा नया भर्नाको प्रवेश परीक्षाका लागि अनलाईन (ONLINE) आवेदन फाराम आह्वान गरिएको छ । 
Yes, this time you can fill Online form for PU Entrance exams too.


विश्वविद्यालयद्वारा तोकिएको न्यनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका इच्छुक विद्यार्थीहरूले आफूले अध्ययन गर्न चाहेको शैक्षिक संस्था र शैक्षिक कार्यक्रम छनौट गरी ONLINE फारामको विवरण भरी सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू र पासपोर्ट साइजको फोटोको Scan Copy समेत Attach गरी तोकिएको दस्तुर सहित सम्बन्धित संकायमा Online Payment मार्फत वा सम्बन्धित संकायको लागि तोकिएको बैंक खातामा जम्मा गरेको बैंक भाउचरको Scan Copy समेत Attach गरी आवेदन फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको हकमा सम्बन्धित निकाय संस्थाबाट जारी गरिएको समकक्षताको प्रमाणपत्रको Scan Copy अनिवार्य रूपले Attach गर्नु पर्ने ब्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।


तपसिल
१. ONLINE आवेदनका लागि Website:
इञ्जिनियरिङ संकायः www.pufoe.edu.np
विज्ञान तथा प्रविधि संकायः www.pufost.edu.np

२. आवेदन फाराम शुल्क (सेवा शुल्क वाहेक): रू. १,५००।- (एक हजार पााच सय मात्र)

३. दोब्बर दस्तुर (सेवा शुल्क वाहेक) रू. ३,०००।- (तीन हजार मात्र)

The Entrance Exam date of PU is not fixed yet, it will be fixed later on. We will update you once it is fixed.For Bank Account Details and Payment information for filling Online form, Visit the link given 
here. Also must read this once before filling online form: Click Here for Bank Information.


४. आवेदन भर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः
(क) इच्छुक आवेदक परीक्षार्थीहरूले भर्ना हुन चाहेको स्कूल क्याम्पस कलेजहरू छनौट गरी ONLINE मार्फत् प्रवेश परीक्षा फाराम भरेपछि तोकिएको दस्तुर तिरी मिति २०७८-१०-०५ गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर तिरी मिति २०७८-१०-०९ गतेसम्म आवश्यक कागजातहरूको सक्कल प्रतिको Scaned Copy Attach गरी JPEG / JPG / PNG Format मा Upload गर्नु पर्नेछ ।

( ख) स्कूल क्याम्पस कलेजहरूले ONLINE मार्फत् आवेदन गरेका विद्यार्थीहरूको आवश्यक कागजात र परीक्षा आवेदन शुल्क अनिवार्य रूपमा तोकिएको समयभित्र ONLINE रूजु (Verify) गर्नु पर्नेछ ।

(ग) नियमानुसार तोकिएको शुल्क तथा आवश्यक कागजातहरू UPLOAD नगर्ने विद्यार्थीहरूको फाराम स्वीकृत हुने छैन ।

(घ) रीत नपुगी आएका आवेदन फाराम तथा तोकिएका कागजात पूरा नभएका परीक्षार्थीहरूको फाराम रद्द भएमा सोको जिम्मेवार सम्बन्धित परीक्षार्थी नै हुनेछ ।

५. छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्थाः 
पू.वि. छात्रवृत्ति सम्बन्धी विनियमावली २०७८ बमोजिम विश्वविद्यालयबाट १० प्रतिशत (५ प्रतिशत जेहेन्दार र ५ प्रतिशत आरक्षित) छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको तथा आरक्षित छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्न निम्न अनुसारको व्यवस्था रहेको छ।

आरक्षित समूहमा आवेदन फाराम भर्ने विद्यार्थीहरूले आफूले भर्न चाहेको आरक्षित समूहमा अनिवार्य रूपले । चिन्ह लगाउनु पर्नेछ । साथै, छात्रवृत्ति सम्बन्धी विनियमावली २०७८ मा उल्लेख भए बमोजिमका आवश्यक सम्पर्ण सक्कल कागजातहरू Scanned Attach गरी अनिवार्य रूपले JPEG / JPG / PNG Format मा Upload गर्नु पर्नेछ।

. विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धित संकाय अन्तगर्तका प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाका लागि तोकिएको आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विस्तृत जानकारी माथि उल्लेखित website बाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

७. प्रवेश परीक्षाको परीक्षा तालिका एवं परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी विस्तृत जानकारी पछि प्रकाशित गरिनेछ।

८. ONLINE फाराम भर्ने सम्बन्धी थप जानकारी आवश्यक भएमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा समितिको कार्यालयको मोबाइल नम्बर ९७४५८६४३९१ मा सर्पक राख्न सकिनेछ ।
Other Entrance Exam Related Important Links and Files:


PU CONSTITUENT CAMPUSES (Colleges Name with their Websites)

S.N.     Name of Campus

P.U.SCHOOL OF ENGINEERING & TECHNOLOGY
GP KOIRALA COLLEGE OF AGRICULTURE & RESEARCH CENTRE (GPCAR)
P.U.COLLEGE OF MEDICAL AND ALLIED SCIENCES
MANAGEMENT CAMPUS
CENTRE FOR POPULATION AND DEVELOPMENT


AFFILIATED COLLEGES

S.N.     Name of Campus
DEVDAHA COLLEGE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
ANNAPURNA MULTIPLE CAMPUS
KANTIPUR VALLEY COLLEGE
KANTIPUR ACADEMY OF HEALTH SCIENCE
INNOVATIVE COLLEGE OF HEALTH SCIENCE PVT. LTD.
SANN INTERNATIONAL COLLEGE FOR HIGHER STUDIES
SOUTH ASIAN SCHOOL OF TOURISM & HOTEL MANAGEMENT
SAGARMATHA MULTIPLE COLLEGE
NATIONAL ACADEMY FOR MEDICAL SCIENCE
10 GOGRAHA COLLEGE
11 OM HEALTH CAMPUS (P.) LTD.
12 SANN INSTITUTE OF NURSING PVT. LTD. (SION)
13 MADAN ASHRIT MEMORIAL MULTIPLE CAMPUS
14 PUBLIC CAMPUS
15 HIMALAYAN COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY
16 DHARAN COLLEGE OF MANAGEMENT
17 GOMENDRA MULTIPLE COLLEGE
18 HIMALAYA KIRAN PUBLIC CAMPUS
19 KASTURI COLLEGE
20 HIMALAYAN INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY
21 KIST COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY
22 KATHMANDU DON BOSCO COLLEGE
23 UNIQUE EDUCATIONAL ACADEMY PVT. LTD.
24 BIRAT HEALTH COLLEGE AND RESEARCH CENTRE
25 BIRGANJ PUBLIC COLLEGE
26 HAMRO SCHOOL OF NURSING
27 HIMALAYAN OPEN EDUCATIONAL SOLUTIONS PVT.LTD.(HOPE)
28 COLLEGE OF BIOMEDICAL ENGINEERING & APPLIED SCIENCES (CBEAS)
29 BAL KUMARI COLLEGE
30 COLLEGE OF APPLIED FOOD AND DAIRY TECHNOLOGY
31 COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND ENGINEERING
32 KANTIPUR CITY COLLEGE
33 KANTIPUR INTERNATIONAL COLLEGE
34 INSTITUTE OF OPEN LEARNING
35 KASTHAMANDAP SCHOOL OF PUBLIC AFFAIR MANAGEMENT
36 KATHMANDU ACADEMY OF TOURISM AND HOSPITALITY
37 KADAMBARI MEMORIAL COLLEGE OF SCIENCE & MANAGEMENT
38 KATHMANDU MODEL HOSPITAL SCHOOL OF NURSING, PHECT
39 MAN, MANAGEMENT DEVELOPMENT CAMPUS
40 YETI HEALTH SCIENCE ACADEMY
41 SANJEEVANI COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES
42 VALLEY COLLEGE OF TECHNICAL SCIENCES
43 SHREE MEDICAL & TECHNICAL COLLEGE
44 LITTLE BUDDHA COLLEGE OF HEALTH SCIENCE
45 KARNALI COLLEGE OF HEALTH SCIENCES
46 SHEPHERD COLLEGE OF MEDIA TECHNOLOGY
47 CENTRAL ENGINEERING COLLEGE
48 MODEL PURBANCHAL COLLEGE
49 EVEREST COLLEGE OF NURSING
50 SAPTARISHI HEALTH SCIENCE COLLEGE
51 NORVIC INSTITUTE OF NURSING EDUCATION PVT. LTD.
52 MOTHER MEMORIAL COLLEGE
53 LAXMI BALLAV NARSINGH MULTIPLE CAMPUS
54 JANAKI COLLEGE OF MANAGEMENT PVT.LTD.
55 POLYGON COLLEGE
56 ZENITH INTERNATIONAL COLLEGE
57 OASIS MEDICAL COLLEGE TEACHING HOSPITAL & RESEARCH CENTER
58 NEPAL POLYTECHNIC INSTITUTE
59 GATEWAY COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES
60 MORGAN ENGINEERING & MANAGEMENT COLLEGE
61 SUSHMA KOIRALA MEMORIAL TRUST
62 EDENBURGH INTERNATIONAL COLLEGE
63 D.A.V. BUSINESS SCHOOL
64 ANNAPURNA COLLEGE
65 ARYAN SCHOOL OF ENGINEERING
66 LUMBINI ADARSHA DEGREE COLLEGE
67 PRESIDENCY COLLEGE OF MANAGEMENT SCIENCES
68 KSHITIZ EDUCATIONAL FOUNDATION
69 SHREENAGAR INTEGRATED COLLEGE
70 ROYAL SOFTTECH COLLEGE
71 ASIAN FOUNDATION FOR EDUCATION AND RESEARCH
72 B & B MEDICAL INSTITUTE
73 HIMALAYAN COLLEGE OF GEOMATIC ENGINEERING & LAND RESOURCES MGMT
74 YETI MULTIPLE COLLEGE PVT. LTD.
75 KASTHAMANDAP COLLEGE OF MANAGEMENT
76 COLLEGE OF DEVELOPMENT STUDIES
77 JANATA ADARSHA MULTIPLE CAMPUS
78 SAPTARISHI MULTIPLE COLLEGE
79 DEVAKI COLLEGE OF MANAGEMENT & SCIENCES
80 SUNGAVA BAHUMUKHI COLLEGE
81 CALIBER INTERNATIONAL COLLEGE
82 NAGARIK COLLEGE OF HEALTH SCIENCES
83 CHARAK ACADEMY
84 SINHA HEALTH FOUNDATION PVT.LTD.
85 BHERI NURSING COLLEGE
86 NONA KOIRALA MEDIA COLLEGE
87 ALKA HOSPITAL PVT.LTD.
88 ASIAN COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY
89 TOPPER ENGINEERING & MANAGEMENT COLLEGE
90 MAYADEVI TECHNICAL COLLEGE (INSTITUTE)
91 NOVEL ACADEMY
92 EVEREST MULTIPLE COLLEGE PVT.LTD.
93 SOUTHWESTERN BUSINESS COLLEGE
94 NEPAL INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
95 CHAKRABARTI HABI EDUCATION ACADEMY PVT. LTD.
96 COLLEGE OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION
97 DAMAULI COLLEGE
98 SILKROAD INTERNATIONAL COLLEGE
99 NATIONAL MULTIPLE COLLEGE
100 KATHMANDU SCHOOL OF LAW
101 TRIBHUWAN CAMPUS
102 EASTERN COLLEGE OF ENGINEERING
103 KOSHI HEALTH AND SCIENCE CAMPUS PVT.LTD.
104 BRIGHT VISION COLLEGE
105 KRISHNA MEDICAL AND TECHNICAL RESEARCH CENTRE PVT.LTD.
106 N.P.I. NARAYANI SAMUDAYIK HOSPITAL LTD.
107 ARYAN SCHOOL OF MANAGEMENT
108 NAMUNA COLLEGE OF FASHION TECHNOLOGY
109 NATIONAL COLLEGE FOR ADVANCED LEARNING
110 KHWOPA ENGINEERING COLLEGE
111 KARFOK BIDYA MANDIR MULTIPLE CAMPUS
112 HIMALAYAN WHITEHOUSE INT'L COLLEGE
113 ST. XAVIER'S COLLEGE OF SOCIAL WORK
114 AAYAAM INTERNATIONAL COLLEGE
115 ACME ENGINEERING COLLEGE
116 HILLSIDE COLLEGE OF ENGINEERING
Previous Post Next Post