New App Notice!

About B.Sc. Fisheries Study in Nepal


Description
The Bachelor of Fisheries Science (B.F.Sc) is a bachelor's degree for studies in fisheries science in India. "Fisheries science" is the academic discipline of managing and understanding fisheries. It is a multidisciplinary science, which draws on the disciplines of aquaculture including breeding, genetics, biotechnology, nutrition, farming, diagnosis of diseases in fishes, other aquatic resources, medical treatment of aquatic animals; Fisheries science is generally a 4-year course typically taught in a university setting, and can be the focus of an undergraduate, postgraduate or Ph.D. program.

Also Read : BSc Fisheries AFU 2077-78 Entrance Exam Notice for Details.

Academic Year - Semester
Program Duration - 4 years
Eligibilty criteria for B. F. Sc

Eligibility or Marks Requirement to Study Various Subjects

Eligibility for All Medical Field: Click Here

Eligibility for Ag, Vet, Forestry in AFU: Click Here

Eligibility for Ag, Horticulture, Veterinary in IAAS, TU: Click Here

Eligibility for BSc Forestry in IOF, TU: Click Here

Eligibility for BSc Food Technology, BSc Nutrition: Click Here


Eligibility to Apply!
(Click in the photo for details!)
1. Minimum 50 Percentage in Percentage System,
2. Minimum C Grade in each and every individual subjects with sum of both Theory and Practical,
(If you have lower grade than C like as D plus or D in Theory but you have C Grade in sum of Theory and Practical then you are able to fill form),
3. Overall Aggregate in Transcript must be C+ Grade,
4. Students studying Maths or Biology in class 11 and not studying these subject in Class 12 can apply. One year study of Maths and Biology is enough to fill the form,
5. For subjects without Practical marks like Maths, you must obtain C in Written exam. If you have D or D Plus in Maths in Class 11, you can't apply. 
Class 12 math result doesn't matter, whatever marks or grade you have obtained or if you have studied or not.
6. Minimum C+ Grade in SEE.
If form is filled without eligibility, the form will be disqualified and student is not able to attend entrance exam.

आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताः (In Nepali) 
SEE वा सो सरहको परीक्षामा कम्तीमा द्धितीय श्रेणी वा 'C'+ Grade मा उत्तीर्ण भई I. Sc. वा १०+२ विज्ञान, कृषि /पशु विज्ञान विषयमा प्राविधिक तह वा सो सरहको तहमा कम्तीमा १०० पूर्णाङ्कको अंग्रेजी, केमेष्ट्री, वायोलोजीमा कम्तीमा ५० पूर्णाङ्कको गणित र फिजिक्स विषय अध्ययन गरी कुल प्राप्ताङ्कको कम्तीमा ५०% अङ्क वा माथि उल्लेखित प्रत्येक विषयमा 'C' Grade का साथै कूल प्राप्ताङ्कमा 'C' + Grade प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ । Theory र Practical दुवै भएको विषयको हकमा एकमुष्ट कम्तीमा 'C' Grade हुनुपर्नेछ।

Entrance Exam Pattern:-
Physics - 15,
Chemistry - 20, 
Botany - 20, 
Zoology - 20, 
English - 20, 
Maths - 15, 
GK - 10.
No calculator 🖩🖩 allowed to use in entrance exam.
Total -  120 Marks
Pass Marks -  60.
Time : 1.5 Hour
Also Practice : Online Lesson Wise MCQs
Merit List will be totally based on Entrance Score only. If Entrance Score is same, then Merit List be will be according to GPA of +2 and SEE. 
(प्रवेश परीक्षाको प्राप्ताङ्क १००% अङ्क भार दिइनेछ । सोको आधारमा योग्यताक्रम (Merit List) को सूचि तयार गरी योग्यताक्रम (Merit List) अनुसार नै भर्नाको लागि नामावली प्रकाशन गरिनेछ। प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क ५०% हुनेछ । अङ्क बराबर भएमा क्रमशः I.Sc./10+2 को कुल प्राप्ताङ्क (CGPA), र क्रमश: 12 कक्षाको प्राप्ताङ्क (GPA), 11 कक्षाको प्राप्ताङ्क (GPA), SEE/SLC मा प्राप्त अङ्कलाई आधार लिईनेछ।)

Also Visit this for BSc Fisheries Past Questions and Model Question set collections.

Date of Entrance Exam - Kartik/Mangshir

Total Seats Information

(Click in the photo for Best view)
Total Seats - 50 for Vet and 20 for BSc Fisheries.
UDF (Paying Seats) Fee Scheme - 4 Lakhs for Veterinary and 2 Lakhs for BSc Fisheries.
No Private colleges and UGC Seats of AFU for Vet and Fisheries Program.

Quota Documents Information

(Click in the photo for Best view)
छात्रा, अपाङ्ग, दलित, जनजाती, मधेसी, सहिद परिवार, द्वन्द पीडित, स्टाफ, स्थानिय कोटा र ७ प्रदेशका विद्यार्थीहरुका लागि केही कोटा छुट्टयाइएको छ । प्रादेशिक कोटामा भर्ना हुनका लागि सोही प्रदेशको नागरिकता र सोही प्रदेशको पूर्ण सरकारी अनुदानमा संचालित सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयबाट SEE/SLC परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने हुँदा उक्त कोटामा भर्ना हुन इच्छुक भएमा आवेदकले आफूले SEE/SLC उत्तीर्ण गरेको विद्यालय पूर्ण सरकारी अनुदान प्राप्त सामुदायिक विद्यालय भएको व्यहोरा सहितको सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समन्वय समितीको सिफारिश पत्र online आवेदन दिदा नै संलग्न गर्नुपर्नेछ र भर्ना हुन आउदा उक्त सिफारिस पत्र सक्कलै पेश गर्नुपर्नेछ । अन्यथा त्यस्ता आवेदन फारम उपर कुनै कार्वाही हुनेछैन् । त्यस्ता विद्यार्थीहरुको संख्या अपुग भएमा मात्र अन्य विद्यार्थीहरुलाई योग्यताक्रमको आधारमा निर्धारित कोटामा भर्ना लिइने छ । छात्रा कोटा र प्रादेशिक कोटा बाहेक अन्य कोटामा भर्ना हुन इच्छुकहरुले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुने मध्य B. V. Sc. & A. H. र B. Sc. Fisheries तहको लागि निम्नानुसारको निकायको प्रमाण सहितको तोकिएको ढाँचामा नियमानुसार आवेदन दिनु पर्नेछ । अपाङ्ग कोटामा विद्यार्थी भर्ना हुनका लागि अपाङ्गको ग्रेडिङ्ग अनुशार प्राथमिकता दिइने छ ।

Prepare Quota Documents if you want to Apply in Quota Seats. Sample Photos of Quota Documents is given below.


College offering B. Fisheries Course in Nepal
1. Agriculture and Forestry University, Rampur, Chitwan.

Total Seats = 20


Also, Read our Other Post Related to Applied Science Courses Information.

Previous Post Next Post